Till miljön

Agenda 2030 utgör målbilden för vår politik när det gäller klimat och miljö. Vi socialdemokrater vill att Lerum ska bli en förebild i Sverige att klara de 16 nationella miljömålen.

 

Vi socialdemokrater vill att vi tar tillvara naturen i Lerum, på ett ansvarsfullt sätt, så att vi utnyttjar, skyddar och utvecklar dessa ekosystemtjänster medan de finns kvar!

Jordglob

Vi lovar Lerums invånare

● Ökad andel kommunägd skogsmark i tätortsnära skogsområden.

● Bevarade ”gröna kilar” så alla medborgare lätt kan nå rekreationsområden.

● Kraftfulla satsningar på solenergi genom investering i solceller på alla kommunala byggnader.

● Ökad energieffektivitet bland kommunens verksamheter och invånare.

● Tydliga ägardirektiv för kommunala bolag som styr mot långsiktig hållbarhet och minskad sårbarhet avseende exempelvis elbrist eller negativa klimateffekter.

● Skyddade och återställda vattenrelaterade ekosystem.

● En lokal livsmedelsförsörjningsplan som bl.a. innehåller stöd till lantbrukare att ställa om till giftfri odling och till småskalig grönsaksodling i våra hem eller i kolonilotter.

● Ökad andel ekologisk och giftfri odlad mat.

● Minskat matsvinn i samtliga kommunala verksamheter.

● Ingen tillförsel av giftiga kemikalier till mark och vatten.