Till alla boende

Det är viktigt att det blir blandade upplåtelseformer i bostadsbyggandet. Vi måste börja att bygga fler hyresrätter för att klara behovet för alla som behöver. Andelen lägenheter i kommunen är alldeles för lågt för att skapa nödvändig frihet på bostadsmarknaden och vid prioriteringsbehov innebär detta att fler lägenheter främjas före fler småhus.

Bostad

Vi lovar Lerums kommuns bostadsbehövande

● Särskilda lägenheter för ungdomar som flyttar hemifrån, på Hede gärde.

● Ökad variation i upplåtelseformer i bostadsbyggandet.

● Hyresrätter prioriteras i detaljplaner och bostadsbyggande.

● Hållbara bostäder till rimligt pris.

● Ökning av de strategiska markköpen.

● Att fördjupade översiktsplaner beslutas inom Floda, Gråbo och Lerums centrala tätorter i syfte att öka takten i bostadsbyggandet i våra kommunala centrum.

● Det delägda kommunala bostadsbolaget (Förbo AB) får i uppdrag att öka byggnationen av hyreslägenheter i kommunen.