Till alla barn

Förskola, barn

Ni har rätt till en bra och jämlik start i livet som skapar framtidstro och hopp. Lerums kommuns verksamheter ska kunna ta hand om var och en av er utefter era förutsättningar. Ni är i främsta rummet och för att säkerställa det ska vi lyssna till er och låta er påverka de beslut som berör er.

Vi lovar Lerums medborgare

Förskola

● Välstädade lokaler

● Lågt antal barn i förskolegrupperna.

● Tillgång till öppen förskola i alla större tätorter.

● Personalens möjlighet till kompetensutveckling stärks.

● Förskolor byggs för att möta befolkningstillväxten.

Skola

● Alla barn ska uppnå kunskapskraven för godkänd nivå.

● Alla barn har tillgång till en komplett uppsättning läromedel av hög pedagogisk standard.

● Välstädade lokaler.

● En organisation som ger valmöjligheter avseende inlärningssätt och lärmiljö med ordning och trygghet i fokus.

● Läxhjälp i såväl grundskola, fritids som på gymnasiet.

● Oavsett vilken skola i kommunen eleverna är placerade på, ska eleverna kunna åka kollektivt, kostnadsfritt, för att ta del av det kommunala utbud som inte finns runt den egna skolan.

● Lovskola erbjuds de barn som behöver.

● Resurser finns till fullföljda studier, för att motverka utanförskap och medverka till en god folkhälsa.

● Fler platser i resursskolor för barn med behov av särskilt stöd.

Gymnasiet

● Samtliga elever lämnar gymnasiet med fullständiga betyg

● Feriearbete omfattande minst 3 veckor erbjuds alla i årskurs 3 på gymnasiet.

● Gymnasiet utvecklas till lärcentrum

● Följa med i befolkningsutvecklingen och påbörja planeringen av ”Gymnasium 2040” med förslag kring utbildningsutbud, platstillgång och lokalisering av undervisningsbyggnader i kommunen.

Alla barn och unga

● Förstärkt elevhälsovård med fler anställda.

● Förstärkt arbete mot mobbning i samtliga av kommunens skolformer oavsett huvudman.

● Drogförebyggande arbete som genomsyrar högstadie- samt gymnasieverksamheten.

● Barn med behov av särskilt stöd fångas upp och erbjuds tillräckliga insatser.

● Praktikmöjligheter utvecklas för fler i tät samverkan med näringslivet, för att skapa intresse för och möjlighet till hållbara jobb med trygg kompetensförsörjning.