Till dig som vill ha trygghet

Upplevd trygghet, utsatthet för brott och faktisk säkerhet i det offentliga rummet handlar ytterst om den enskildes tillit, förtroende, social förankring och delaktighet. Vi vill därför samverka brett om de utmaningar som finns. Trygghet är en förutsättning för det jämlika samhällsbygget, det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner.

Vi lovar Lerums invånare

● Ökad upplevd trygghet genom att kommunens tätortscentrum utvecklas så att det blir fler som vistas där oavsett tid på dagen, genom fler mötesplatser.

● Ordningsstadgan för kommunen revideras i syfte att säkerställa att den ger förutsättningar för trygghet.

● Formerna för invånarnas inflytande i kommunen utvärderas och stärks – exempelvis utreds extern visselblåsarfunktion och digitalt tillgängligt diarium.

● En hållbar, ren och tillgänglig lokalmiljö upprätthålls i hela Lerums kommun.

● Lerums kommun antar och arbetar aktivt med: nollvision för mäns våld mot kvinnor.

● Otillbörlig påverkan på beslut och beslutsfattare ska inte få förekomma.