NYHET

Välkommen att delta på årets årsmöte lördag den 4 mars 2023, kl 11:00 på Villa Pomona.

Välkommen att delta på årets årsmöte lördag den 4 mars 2023, kl 11:00 på Villa Pomona.

Under punkt 15 kommer vi bl a att ta upp frågan om hur vi ser på framtiden för vår fastighet Villa Pomona.

Väl mött hälsar
Styrelsen

Dagordninng

1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Fastställande av dagordningen
4. Gästtalare
5. Val av mötesordförande, två justeringspersoner och två rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Årsberättelser: Kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige
11. Val av styrelseledamöter Lerums arbetarekommun
4 ordinarie ledamöter på två års mandattid.
12. Beslut om firmatecknare för verksamhetsåret 2023
13. Val av revisorer och revisorsersättare
Två ordinarie samt två ersättare med en mandatperiod om ett år.
14. Val av valberedning
Sex ordinarie, mandatperiod 2 år.
15. Verksamhetsplan och budget 2023
16. Mötets avslutande

Handlingar kommer att läggas upp på Rosen för alla cirka en vecka innan mötet.